ITA

เรื่อง เอกสาร วันที่
moit 8 โครงการ 17 มิ.ย. 2024
โครงการอบรม 2567 14 มิ.ย. 2024
moit 4มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 1. PDF icon สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 21.pdf
 2. ไฟล์ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 2.docx
 3. ไฟล์ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 1.docx
 4. PDF icon สขร 1 มค 67.pdf
 5. PDF icon สขร 2 กพ 67.pdf
 6. PDF icon สขร 1 มีค 67.pdf
 7. PDF icon รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2567 ใน ไตรมาสที่ 3.pdf
 8. PDF icon แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ จัดซื้อจัดจ้าง พศ 2567 ไตรมาส3.pdf
 9. PDF icon แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ จัดซื้อจัดจ้าง พศ 2567 ไตรมาส2.pdf
 10. PDF icon แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ไตรมาส 1.pdf
 11. PDF icon รายงานผลการดําเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ ไตรมาสที่ 1.pdf
 12. PDF icon สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 2.pdf
 13. PDF icon รายงานผลการดําเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ ไตรมาสที่ 3.pdf
 14. PDF icon สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 (1).pdf
 15. PDF icon เผยแพร่ สขร1 เมย 67.pdf
 16. PDF icon เผยแพร่ สขร1 พค 67.pdf
 17. PDF icon เผยแพร่ สขร1 มิย 67.pdf
 18. PDF icon สขร 1 เมย 67.pdf
 19. PDF icon สขร 1 พค 67.pdf
 20. PDF icon รายงานจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 เมย 67.pdf
 21. PDF icon รายงานจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 พค 67.pdf
 22. PDF icon รายงานจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 มิย 67.pdf
 23. PDF icon สขร1 มิย67.pdf
15 พ.ค. 2024
คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด 19 มี.ค. 2024
มตรการต่างๆ 19 มี.ค. 2024
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปี 2567 19 มี.ค. 2024
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต 18 มี.ค. 2024
โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรุงปรับ) พ.ศ. 2567 18 มี.ค. 2024
โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 18 มี.ค. 2024
รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์ 18 มี.ค. 2024
รายงานส่งเสริมการปฏิบัติฯ กรณีเรี่ยไร 18 มี.ค. 2024
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมข 17 มี.ค. 2024
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน) 17 มี.ค. 2024
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 17 มี.ค. 2024
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมพัสดุ 17 มี.ค. 2024

หน้า