บุคลากร

นายกิตตภัทร์ ศรีเตโชภาส

สาธารณสุขอำเภอป่าโมก

มือถือ: 0832352598

นายธวัชชัย สัญญะวิรี

นักวิชาการสาธารณชำนาญการ

มือถือ: 0819949434

งานที่รับผิดชอบ:
 • งานสุขภาพภาคประชาชน ( อสม.)
 • งาน TO BE NUMBER ONE
 • ผู้ช่วย สาธารณสุขอำเภอ

นางสมจิตร ผดุงรส

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

มือถือ: 0818141349

งานที่รับผิดชอบ:
 • งานส่งเสริมสุขภาพ

นายประชา สะใบแพร

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

มือถือ: 0830529295

งานที่รับผิดชอบ:
 • งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ
 • งานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

นายกอรปกิจ สุขสอน

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

มือถือ: 0880215380

งานที่รับผิดชอบ:
 • งานคุ้มครองผู้บริโภค

นางวนิดา เที่ยงตรง

นักวิชาการสาธารณชำนาญการ

มือถือ:

งานที่รับผิดชอบ:
 • งานสุขภาพภาคประชาชน (อสม.)
 • งานอบุติเหตุจราจร และงานป้องกันเด็กจมน้ำ
 • งานอนามัยโรงเรียน

น.ส.เบญญภา เผ่าพยัคฆ์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

มือถือ: 0625628620

งานที่รับผิดชอบ:
 • งานธุรการ
 • งานสารบรรณ
 • วันลา