วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 
 
ระบบบริการดีมีคุณภาพ ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ทุกภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม
 

 
 
นโยบาย ผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าโมก