ข่าวประชาสัมพันธ์ ทรัพยากรบุคคล

วันที่
22 ก.พ. 2023 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะตำแหน่งเภสัชกร
02 ก.พ. 2023 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเภสัชกร
04 ม.ค. 2023 ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/ผู้อำนวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ/พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ/เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน)
27 ธ.ค. 2022 ประกาศผลการประเมินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส)
20 ธ.ค. 2022 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ , เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน)
14 ธ.ค. 2022 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อย้าย/โอน ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
14 ธ.ค. 2022 ประกาศคณะกรรมการประเมิน การเลื่อน การโอน ข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส
09 ธ.ค. 2022 รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) เพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดระดับ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และสาธารณสุขอำเภอ (ปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 1)
09 ธ.ค. 2022 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ทอง
02 ธ.ค. 2022 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ รพ.สต/สอน.เฉลิมพระเกียรติฯ (นวก.สาธารณสุขชำนาญการ/จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน)

หน้า