ข่าวประกาศ/หนังสือเวียน

วันที่ เรื่อง เอกสารแนบ
28 พ.ค. 2024 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับย้าย / โอน
28 พ.ค. 2024 ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
27 พ.ค. 2024 ประกาศรายชื่อรับย้าย/โอน-นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
17 พ.ค. 2024 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
09 พ.ค. 2024 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/โอน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ
02 พ.ค. 2024 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุจังหวัดอ่างทอง
29 เม.ย. 2024 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
23 เม.ย. 2024 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/โอน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ
22 เม.ย. 2024 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
03 เม.ย. 2024 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/โอน

หน้า

กิจกรรม

สถานที่:
วันที่ลงประกาศ: 20 ม.ค. 2563
ผู้ประกาศ:

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น คนดีศรีสาธารณสุข หน่วยงานดีเด่น เรื่องเล่าดีเด่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562 และคัดเลือกคนดีศรีสาธารณสุข ประจำปี 2563 วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

สถานที่:
วันที่ลงประกาศ: 09 ก.ย. 2562
ผู้ประกาศ:

การทำสัญญานักเรียนทุนพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง วันจันทร์ ที่ 9 กันยายน 2562

สถานที่:
วันที่ลงประกาศ: 30 ส.ค. 2562
ผู้ประกาศ:

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 นายแพทย์ทวีโชค โรจนอารัมภ์กุล นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวางแผนกำลังคนด้านสุขภาพจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 4/2562 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

หน้า