บุคลากร กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

นายเสกสรรค์ สวัสดี

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

มือถือ: 081-7106053

นางจินตนา เทีนประเสริฐ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

มือถือ: 0860643974

งานที่รับผิดชอบ:
 • เลื่อนระดับ(อวช.)
 • บรรจุ แต่งตั้ง คัดเลือก

นางสาววรารัตน์ รื่นเวช

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

มือถือ:

งานที่รับผิดชอบ:
 • กรอบโครงสร้างและอัตรากำลัง

นางธนพร ทรวงถูก

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

มือถือ: 0839634445

งานที่รับผิดชอบ:
 • เลื่อนเงินเดือน
 • โอน/ย้าย
 • บำเหน็จ บำนาญ

นางสาวเนาวรัตน์ สูนประหัต

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

มือถือ:

งานที่รับผิดชอบ:
 • งานวิจัย/นวัตกรรม/R2R

นางสาวสาริศา รามัญวงษ์

นักทรัพยากรบุคคล

มือถือ: 0879749380

งานที่รับผิดชอบ:
 • งานฝึกอบรมระยะสั้น
 • หนังสือเวียน/ประชาสัมพันธ์/ประชุม/อบรม
 • ข้าราชการดีเด่น/คนดีศรีสาธารณสุข/คุณธรรมจริยธรรม

นางสาวชัญญาภัค บุญอำไพ

นักทรัพยากรบุคคล

มือถือ: 0877688799

งานที่รับผิดชอบ:
 • พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
 • ลูกจ้างชั่วคราว
 • ประเมินเลื่อนระดับ(อวช.) / ออกหนังสือรับรองเงินเดือน

นางสาวพรพิมล คำนวณ

นักทรัพยากรบุคคล

มือถือ: 0852440572

งานที่รับผิดชอบ:
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • ทะเบียนประวัติข้าราชการ
 • เลื่อนระดับชำนาญงาน