ดาวน์โหลด

รายการเอกสาร ดาวน์โหลด
เอกสารประชุมการจัดตำแหน่งและจัดบุคคลลงโครงสร้าง ตามกรอบอัตรากำลัง Package icon เอกสารทำ_QR_Code_ประชุม_8_05_2561.zip
แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินผลปฏิบัติราชการ PDF icon แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน.pdf, PDF icon แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ.pdf, PDF icon แบบมอบหมายตัวชี้วัดระดับบุคคล.pdf, PDF icon แบบรายงานผลการพัฒนารายบุคคล.pdf, PDF icon แผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล.pdf, PDF icon แบบสรุปผลการประเมินฯของข้าราชการ.pdf, PDF icon แบบสรุปผลการประเมินฯของลูกจ้างประจำ.pdf, PDF icon แบบสรุปผลการประเมินฯของพนักงานราชการ.pdf, PDF icon แบบสรุปผลการประเมินฯ ของพนักงานกระทรวง.pdf, PDF icon แบบสรุปผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว.pdf, ไฟล์ คู่มือการประเมินสมรรถนะ 2562.rar
การจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป กรณีลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบำรุง ที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของ พกส. PDF icon ว 623การจ้าง พกส.ที่มีคุณสมบัติไม่ครบ.pdf, PDF icon v-1.pdf, PDF icon v-2.pdf, PDF icon v-3.pdf, PDF icon v-4.pdf, PDF icon v-5.pdf, PDF icon v-6.pdf, PDF icon v-7.pdf, PDF icon v-8.pdf, PDF icon คำชี้แจงเพิ่มเติม.pdf, ไฟล์ ผู้ที่ไม่ปรากฏรายชื่อ ตามเอกสารหมายเลข 1 - 8 .xlsx
แบบฟอร์มขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ไฟล์ ขั้นตอนหลักเกณฑ์การพิจารณา.docx, ไฟล์ คำชี้แจงการเขียนโครงร่างขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จ.อ่างทอง.docx, Microsoft Office document icon แบบฟอร์มจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จ.อ่างทอง.doc
ประชาสัมพันธ์และประกาศรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา ประจำปี 2563 PDF icon หลักสูตรสถาบันพระบรมราชชนก 2563.pdf
ขั้นตอน คำชี้แจงและแบบฟอร์มจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จ.อ่างทอง PDF icon ขั้นตอนและคำชี้แจงการเขียนโครงร่างขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จ.อ่างทอง_8112562.pdf, PDF icon แบบฟอร์มจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จ.อ่างทอง_8112562.pdf, PDF icon แบบฟอร์มขอแก้ไขและขอขยายเวลาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จ.อ่างทอง_08072563.pdf
รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และสาธารณสุขอำเภอ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 Package icon ผอ.รพ.zip, Package icon สสอ.zip
แบบขอรับการประเมินบุคคลตำแหน่งนอกเลื่อนไหล ไฟล์ แบบขอรับการประเมินบุคคลตำแหน่งนอกเลื่อนไหล.docx