ข่าวประชาสัมพันธ์ ทรัพยากรบุคคล

วันที่
03 เม.ย. 2024 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/โอน
26 มี.ค. 2024 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/โอน
25 มี.ค. 2024 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
25 มี.ค. 2024 ประกาศผลการประมินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส)
25 มี.ค. 2024 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)
22 มี.ค. 2024 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/โอน
21 มี.ค. 2024 แก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/โอน
21 มี.ค. 2024 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/โอน
20 มี.ค. 2024 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/โอนข้าราชการ
20 มี.ค. 2024 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

หน้า