ข่าวประชาสัมพันธ์ ทรัพยากรบุคคล

วันที่
03 ส.ค. 2023 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ)
25 ก.ค. 2023 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษ)
20 ก.ค. 2023 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
07 ก.ค. 2023 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
03 ก.ค. 2023 ประกาศฯ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
15 มิ.ย. 2023 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
08 มิ.ย. 2023 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (เภสัชกรชำนาญการพิเศษ) ของโรงพยาบาลแสวงหา และโรงพยาบาลสามโก้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
06 มิ.ย. 2023 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
29 พ.ค. 2023 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
29 พ.ค. 2023 ประกาศจังหวัดอ่างทอง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่งเภสัชกร ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

หน้า