ข่าวประชาสัมพันธ์ ทรัพยากรบุคคล

วันที่
15 มี.ค. 2024 ประกาศคณะกรรมการประเมิน การเลื่อน การโอน ข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเกททั่วไป ระตับชำนาญงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส
15 มี.ค. 2024 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/โอน ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
15 มี.ค. 2024 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/โอน
15 มี.ค. 2024 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/โอน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 10934
11 มี.ค. 2024 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน
08 มี.ค. 2024 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณศุขจังหวัดอ่างทอง
29 ก.พ. 2024 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/โอน
27 ก.พ. 2024 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส)
23 ก.พ. 2024 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
22 ก.พ. 2024 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/โอน

หน้า