สถานที่:
วันที่ลงประกาศ: 14 ธ.ค. 2566
ผู้ประกาศ:

วันที่ 14 ธันวาคม 2567 เวลา 14.30 น. นายกิตติภัทร์  ศรีเตโชภาส สาธารณสุขอำเภอป่าโมก จัดประชุม อสม.และพี่เลี้ยง เตรียมการนำเสนอเพื่อร่วมประกวด อสม.ดีเด่น ประจำปี 2567 ต่อไป

สถานที่:
วันที่ลงประกาศ: 21 พ.ย. 2566
ผู้ประกาศ:

 เรียน เจ้าหน้าที่งานคุ้มครองระดับอำเภอและตำบลทุกท่าน

เรื่อง ขอให้ตรวจสอบฐานข้อมูลสถานที่ผลิตอาหารและน้ำดื่ม เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

 

หน้า

วัน เดือน ปี หัวข้อ ไฟล์
10 ม.ค. 2567 มหัศจรรย์1000+2500 วัน PDF icon แนวทางตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน.pdf
28 ธ.ค. 2566 เอกสารประกอบการประชุม ไวรัสตับอักเสบ วันที่ 28 ธ.ค.66 Package icon เอกสารการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโรรคไวรัสตับอักเสบ บี.zip
15 ธ.ค. 2566 นิยามของสถานบริการ PDF icon นิยามสถานบริการ.pdf
12 ธ.ค. 2566 คลังความรู้สำหรับทีม JIT
23 มิ.ย. 2566 โครงการส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการและบุคลากรสาธารณสุขอำเภอป่าโมกประจำปี 2566 PDF icon โครงการจริยธรรม.pdf
04 ธ.ค. 2562 แบบฟอร์มการเผยแพร๋ข้อมูลรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน PDF icon แบบฟอร์มการเผยแพร่รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน.pdf
04 ธ.ค. 2562 ขออนุญาตเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน PDF icon ขออนุญาตเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน.pdf
04 ธ.ค. 2562 ขออนุญาตเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 PDF icon ขออนุญาตเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563.pdf
03 ธ.ค. 2562 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 PDF icon แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 63.pdf
03 ธ.ค. 2562 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 PDF icon รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563.pdf

หน้า

นายกิตตภัทร์ ศรีเตโชภาส

สาธารณสุขอำเภอป่าโมก

มือถือ: 0832352598

นายธวัชชัย สัญญะวิรี

นักวิชาการสาธารณชำนาญการ

มือถือ: 0819949434

งานที่รับผิดชอบ:
 • งานสุขภาพภาคประชาชน ( อสม.)
 • งาน TO BE NUMBER ONE
 • ผู้ช่วย สาธารณสุขอำเภอ

นางสมจิตร ผดุงรส

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

มือถือ: 0818141349

งานที่รับผิดชอบ:
 • งานส่งเสริมสุขภาพ

นายประชา สะใบแพร

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

มือถือ: 0830529295

งานที่รับผิดชอบ:
 • งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ
 • งานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

นายกอรปกิจ สุขสอน

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

มือถือ: 0880215380

งานที่รับผิดชอบ:
 • งานคุ้มครองผู้บริโภค

นางวนิดา เที่ยงตรง

นักวิชาการสาธารณชำนาญการ

มือถือ:

งานที่รับผิดชอบ:
 • งานสุขภาพภาคประชาชน (อสม.)
 • งานอบุติเหตุจราจร และงานป้องกันเด็กจมน้ำ
 • งานอนามัยโรงเรียน

น.ส.เบญญภา เผ่าพยัคฆ์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

มือถือ: 0625628620

งานที่รับผิดชอบ:
 • งานธุรการ
 • งานสารบรรณ
 • วันลา