วัน เดือน ปี หัวข้อ ไฟล์
25 ธ.ค. 2561 ขออนุญาตเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน PDF icon EB 16 ขออนุญาตเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน.pdf
25 ธ.ค. 2561 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน PDF icon EB 20 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน .pdf
25 ธ.ค. 2561 ประชุมงานส่งเสริมสุขภาพ
25 ธ.ค. 2561 ขออนุญาตเผยแพร่คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน PDF icon EB 21 ขออนุญาตเผยแพร่คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน.pdf
25 ธ.ค. 2561 ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศ มาตรฐานการปฏิบัติงาน ขออนุมญาตเผยแพร่คู่มือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน PDF icon EB 25 ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศ มาตรฐานการปฏิบัติงาน.pdf
25 ธ.ค. 2561 ขออนุญาตเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชน PDF icon EB 26 ขออนุญาตเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชน.pdf
25 ธ.ค. 2561 แจ้งประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก PDF icon แจ้งประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก.pdf
25 ธ.ค. 2561 ขออนุญาตเผยแพร่การจัดแผนงานโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานปี 2562 PDF icon EB 7 ขออนุญาตเผยแพร่การจัดแผนงานโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานปี 2562.pdf
25 ธ.ค. 2561 ขอแจ้งประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าโมก PDF icon EB 8 ขอแจ้งประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าโมก.pdf
25 ธ.ค. 2561 ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลหน่วยงานที่เป็นปัจจุบันผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าโมก PDF icon EB 9 ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลหน่วยงานที่เป็นปัจจุบันผ่านเว็บไซต์.pdf

หน้า