เรื่อง ขอให้ตรวจสอบฐานข้อมูลสถานที่ผลิตอาหารและน้ำดื่ม เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

อ, 2023-11-21 16:20 -- admin
Date time: 
อังคาร, พฤศจิกายน 21, 2023 - 16:00

 เรียน เจ้าหน้าที่งานคุ้มครองระดับอำเภอและตำบลทุกท่าน

เรื่อง ขอให้ตรวจสอบฐานข้อมูลสถานที่ผลิตอาหารและน้ำดื่ม เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

 

ด้วย สสจ.อ่างทอง ได้จัดทำฐานข้อมูลสถานที่ผลิตอาหารและน้ำดื่ม โดยใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลในระบบ SKYNET ของสนง.อย. แต่เนื่องจากสถานที่ผลิตอาหารและน้ำดื่มบางแห่งได้เลิกกิจการไปแล้วแต่ไม่ได้มาแจ้งยกเลิกใบอนุญาตผลิต ทำให้ข้อมูลยังค้างในระบบอยู่

 

ดังนั้น เพื่อให้ฐานข้อมูลสถานที่ผลิตอาหารและน้ำดื่มในจ.อ่างทอง ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน จึงขอให้เจ้าหน้าที่แต่ละอำเภอ ดำเนินการดังนี้

 

1. ตรวจสอบข้อมูลสถานะสถานที่ผลิตในเขตอำเภอที่รับผิดชอบของท่าน ตาม Link ที่ส่งมานี้ 

2. ระบุข้อมูลแค่เฉพาะในส่วนสถานะสถานที่ผลิตว่า คงอยู่ หรือเลิกกิจการ ในช่องสีชมพูเท่านั้น 

 

ทั้งนี้ เมื่อท่านดำเนินการตรวจสอบสถานะของการดำเนินกิจการเสร็จสิ้นแล้ว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง จะได้ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และจัดทำแผนออกตรวจประเมินสถานที่ผลิตตามเกณฑ์ GMP ต่อไป

14:57 korpkit https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OozZ0JL_InKlOvPtm1UgRDSzq8Ktt6ZI...