นายสิทธิศักดิ์ สาธุเสน

สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ทอง

สถานที่:
วันที่ลงประกาศ: 27 มี.ค. 2567

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ทอง ประกาศเจตจำนงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนโยบายที่เคารพ สิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน

สถานที่:
วันที่ลงประกาศ: 08 ธ.ค. 2566

นายสิทธิศักดิ์  สาธุเสน  สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ทอง ประกาศนโยบาย (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งดการให้และการรับของขวัญทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่
 

สถานที่:
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ทอง
วันที่ลงประกาศ: 03 พ.ย. 2566
สถานที่:
ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ทอง
วันที่ลงประกาศ: 27 ก.ย. 2566

วันที่  27 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายอภิชาติ ศรีเหรา นายอำเภอโพธิ์ทองเป็นประธานการประชุม สรุปผลการดำเนินงาน พชอ.โพธิ์ทอง ครั้งที่ 2/2566 โดยมี คณะกรรมการ พชอ.  อปท. ผู้นำชุมชน  ภาคีเครือข่าย ร่วมประชุม และกำหนดประเด็นปัญหา พชอ. ปี 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ทอง

สถานที่:
วันที่ลงประกาศ: 22 ก.ย. 2566

วันที่ 22 กันยายน 2566  เวลา 14.00 น.  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ทอง ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง  องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพลับ ร่วมลงทำแบบสำรวจลักษณะชุมชนรอบรู้สุขภาพ ตลาดรอบรู้สุขภาพ “ตลาดยุทธนา” ตำบลบางพลับ อำเภอโพธิ์ทอง และเก็บตัวอย่างอาหาร เพื่อตราจหาสารปนเปื้อนในอาหาร

หน้า

27 มี.ค. 2567 ประกาศแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
01 ธ.ค. 2566 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
21 พ.ย. 2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
20 พ.ย. 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
15 พ.ย. 2566 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ทอง เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมสาสุขโพธิ์ทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
15 พ.ย. 2566 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบงบประมาณ 2567
14 พ.ย. 2566 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ทอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
27 ธ.ค. 2565 ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต
15 พ.ย. 2565 แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมสาสุขโพธิ์ทอง ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ทอง
15 พ.ย. 2565 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ปีงบประมาณ 2566
26 พ.ย. 2563 แผนปฏิบัติการอำเภอโพธิ์ทอง ปี 2564
26 พ.ย. 2563 แผนสุขภาพอำเภอโพธิ์ทอง ปี 2564
08 มิ.ย. 2563 แผนสุขภาพอำเภอโพธิ์ทอง
01 ก.ค. 2563 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563
01 ก.ค. 2563 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563
16 เม.ย. 2563 แบบอุปกรณ์ที่ต้องการของอำเภอโพธิ์ทอง
01 ก.ค. 2563 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2563
30 มี.ค. 2563 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอ่างทอง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2563
25 มี.ค. 2563 คำสั่งจังหวัดอ่างทอง
22 มี.ค. 2563 แก้ไขตารางการปฎิบัติงานการตั้งจุดคัดกรอง

หน้า

วัน เดือน ปี หัวข้อ ไฟล์
14 มี.ค. 2567 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม รอบที่ ๑ PDF icon แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม รอบที่ 1.pdf
15 ก.ย. 2566 MOIT 22.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค PDF icon MOIT 22.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค.pdf
15 ก.ย. 2566 MOIT 22.2 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา PDF icon MOIT 22.2 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา.pdf
15 ก.ย. 2566 MOIT 22.1 รายงานผลการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไข ฯ PDF icon MOIT 22.1 รายงานผลการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไข ฯ.pdf
15 ก.ย. 2566 MOIT 19.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ PDF icon MOIT 19.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์.pdf
15 ก.ย. 2566 MOIT 19.2.2 MOPH Solicit Report System PDF icon MOIT 19.2.2 MOPH Solicit Report System .pdf
15 ก.ย. 2566 MOIT 19.2.1 MOPH Solicit Report System PDF icon MOIT 19.2.1 MOPH Solicit Report System .pdf
15 ก.ย. 2566 MOIT 19.1.2 MOPH Solicit Report System PDF icon MOIT 19.1.2 MOPH Solicit Report System.pdf
15 ก.ย. 2566 MOIT 19.1.1 MOPH Solicit Report System PDF icon MOIT 19.1.1 MOPH Solicit Report System MSRS.pdf
15 ก.ย. 2566 MOIT 19.1 รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติ ฯ PDF icon MOIT 19.1 รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติ ฯ.pdf

หน้า

นายสิทธิศักดิ์ สาธุเสน

สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ทอง

มือถือ: 0 3569 1311

นายวินัย มีเมือง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

มือถือ:

นางน้องนภา จันทร์คฤหาสน์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

มือถือ:

นางภัชฌา มีเมือง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

มือถือ:

นางนงนุช คล้ายพันธ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

มือถือ:

นางสาวจินตนา รักคำ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

มือถือ:

นางสาวศุภิสรา เตชะ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

มือถือ:

นางสาวประภัสสร เอี่ยมแสนสุข

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

มือถือ:

นางสาวสิริภา ชัยสิทธิ์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

มือถือ:

นางสาวฐิติกาญจน์ ไทยประกอบ

นักวิชาการสาธารณสุข

มือถือ:

หน้า

แบบสำรวจ

ท่านพึงพอใจ เนื้อหาส่วนใดของเว็บไซต์ ?