Events

สถานที่:
วันที่ลงประกาศ: 27 มี.ค. 2567

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ทอง ประกาศเจตจำนงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนโยบายที่เคารพ สิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน

สถานที่:
วันที่ลงประกาศ: 08 ธ.ค. 2566

นายสิทธิศักดิ์  สาธุเสน  สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ทอง ประกาศนโยบาย (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งดการให้และการรับของขวัญทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่
 

สถานที่:
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ทอง
วันที่ลงประกาศ: 03 พ.ย. 2566
สถานที่:
ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ทอง
วันที่ลงประกาศ: 27 ก.ย. 2566

วันที่  27 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายอภิชาติ ศรีเหรา นายอำเภอโพธิ์ทองเป็นประธานการประชุม สรุปผลการดำเนินงาน พชอ.โพธิ์ทอง ครั้งที่ 2/2566 โดยมี คณะกรรมการ พชอ.  อปท. ผู้นำชุมชน  ภาคีเครือข่าย ร่วมประชุม และกำหนดประเด็นปัญหา พชอ. ปี 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ทอง

สถานที่:
วันที่ลงประกาศ: 22 ก.ย. 2566

วันที่ 22 กันยายน 2566  เวลา 14.00 น.  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ทอง ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง  องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพลับ ร่วมลงทำแบบสำรวจลักษณะชุมชนรอบรู้สุขภาพ ตลาดรอบรู้สุขภาพ “ตลาดยุทธนา” ตำบลบางพลับ อำเภอโพธิ์ทอง และเก็บตัวอย่างอาหาร เพื่อตราจหาสารปนเปื้อนในอาหาร

หน้า

แบบสำรวจ

ท่านพึงพอใจ เนื้อหาส่วนใดของเว็บไซต์ ?