หน้า

21 มี.ค. 2563 การตั้งจุดคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา2019(โควิด-19)
21 มี.ค. 2563 คำสั่งคณะทำงานโรคติดต่อ อ.โพธิ์ทอง
09 มี.ค. 2563 แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โครงการบริหารจัดการขยะ
01 ก.ค. 2563 ประกาศ หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 63
01 ก.ค. 2563 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
08 มิ.ย. 2563 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
02 มี.ค. 2563 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
01 ก.ค. 2563 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562
08 มิ.ย. 2563 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ทอง
02 มี.ค. 2563 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 2563
01 ก.ค. 2563 โครงการจัดประชุมเรื่องประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ฯ
08 มิ.ย. 2563 โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ
08 มิ.ย. 2563 รายงานประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
08 มิ.ย. 2563 คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
01 ก.ค. 2563 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563
01 ก.ค. 2563 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2562
01 ก.ค. 2563 อนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ สสอ. ปี 2563
08 มิ.ย. 2563 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
08 มิ.ย. 2563 ประกาศเจตนารมณ์
01 ก.ค. 2563 ประกาศ สสอ.โพธิ์ทอง เรื่องมาตรการ กลไก ฯ

หน้า

วัน เดือน ปี หัวข้อ ไฟล์
15 ก.ย. 2566 MOIT 17.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน PDF icon MOIT 17.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน.pdf
15 ก.ย. 2566 แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต PDF icon แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต.pdf
15 ก.ย. 2566 MOIT 17.2 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 PDF icon MOIT 17.2 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 .pdf
15 ก.ย. 2566 MOIT 17.1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต PDF icon MOIT 17.1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต.pdf
15 ก.ย. 2566 MOIT 16.2.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน PDF icon MOIT 16.2.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน.pdf
15 ก.ย. 2566 MOIT 16.2.2 ไตรมาส 4 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม PDF icon MOIT 16.2.2 ไตรมาส 4 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม.pdf
15 ก.ย. 2566 MOIT 16.2.1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม PDF icon MOIT 16.2.1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม.pdf
15 ก.ย. 2566 MOIT 16.1.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน PDF icon MOIT 16.1.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน.pdf
15 ก.ย. 2566 MOIT 16.1.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต PDF icon MOIT 16.1.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต.pdf
15 ก.ย. 2566 MOIT 16.1.1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต PDF icon MOIT 16.1.1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต.pdf

หน้า

นางสาวณัชชา ผ่องโสภิส

นักวิชาการเงินและบัญชี

มือถือ:

หน้า

แบบสำรวจ

ท่านพึงพอใจ เนื้อหาส่วนใดของเว็บไซต์ ?