นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ทองศักดิ์

หัวหน้ากลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ

สถานที่:
ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
วันที่ลงประกาศ: 18 ก.ค. 2567
ผู้ประกาศ:
กลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ

วันที่ 17 กรกฎาคม 2567

เอกสารประกอบ
สถานที่:
ณ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ลงประกาศ: 18 ก.ค. 2567
ผู้ประกาศ:
กลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ

วันที่ 16 กรกฎาคม 2567 

เอกสารประกอบ
สถานที่:
ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 2
วันที่ลงประกาศ: 10 ก.ค. 2567
ผู้ประกาศ:
กลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ

วันที่ 9 กรกฎาคา 2567 

นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 และคณะฯ เดินทางมาตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2567 เขตสุขภาพที่ 4 จังหวัดอ่างทอง ทั้งนี้ ท่านผู้ตรวจราชการฯ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) ร่วมกับองค์กรอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จังหวัดอ่างทอง ในประเด็น

เอกสารประกอบ

หน้า