นางศรีสุรางค์ ภัทรคามินทร์

หัวหน้ากลุ่มงาน

สถานที่:
โรงเรียนป่าโมกข์วิทยาภูมิ
วันที่ลงประกาศ: 04 มี.ค. 2567
ผู้ประกาศ:
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ รวมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าโมก และโรงพยาบาลป่าโมก
ร่วมกิจกรรมงานบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

เอกสารประกอบ
สถานที่:
โรงพยาบาลอ่างทอง โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ และเทศบาลตำบลบางจัก
วันที่ลงประกาศ: 04 มี.ค. 2567
ผู้ประกาศ:
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง โรงพยาบาลอ่างทอง โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ และเทศบาลตำบลบางจัก
ร่วมรับทีมตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ประเด็นที่ 8 สถานชีวาภิบาล ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567
และเยี่ยมสำรวจพื้นที่จัดตั้งศูนย์ชีวภบาลในโรงพยาบาล และสถานชีวาภิบาลในพื้นที่ชุมชนนำร่อง ประเด็นที่ 8 สถานชีวาภิบาล

เอกสารประกอบ
สถานที่:
โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ
วันที่ลงประกาศ: 24 ม.ค. 2565
ผู้ประกาศ:
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ ตรวจเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานจัด COVID FREE SETTING ป้องกัน ควบคุมโรคโควิด-19 ในโรงพยาบาล ณ โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

เอกสารประกอบ

หน้า

เอกสารดาวน์โหลด

วัน เดือน ปี รายการ เอกสารดาวน์โหลด
04 มี.ค. 2567 มาตรฐานและแนวทางการพัฒนาสถานชีวาภิบาลในชุมชนและองค์กรศาสนา PDF icon V3 ชีวา 22 กพ67.pdf
28 ธ.ค. 2566 บริการ Home ward PDF icon การประเมินความพร้อมของผู้ป่วย ครอบครัว สภ..pdf
27 ธ.ค. 2566 มาตรฐานบริการ Home ward PDF icon มาตรฐานบริการ Home ward.pdf
27 ธ.ค. 2566 เกณฑ์คลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ 2567 PDF icon เกณฑ์คลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ 2567.pdf
27 ธ.ค. 2566 คู่มือดำเนินการสถานชีวาภิบาล PDF icon คู่มือดำเนินการสถานชีวาภิบาลฉบับสมบูรณ์.pdf
24 ม.ค. 2565 กระบวนการขับเคลื่อนการดําเนินงาน Intermediate Care บูรณาการงาน เชื่อมโยงระบบบริการปฐมภูมิ ปี 2565 PDF icon ขับเคลื่อนตัวชี้วัด 65 190165(2).pdf
24 ม.ค. 2565 การพัฒนาสถานบริการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามนโยบาย EMS PDF icon ชี้แจง EMS.pdf
24 ม.ค. 2565 โครงการพัฒนาสถานบริการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามนโยบาย EMS PDF icon template(EMS).pdf
18 ม.ค. 2565 รายละเอียดเกณฑ์การประเมินการพัฒนาสถานบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามนโยบาย EMS PDF icon รายละเอียดเกณฑ์การประเมืนการพัฒนาสถานบร.pdf
18 ม.ค. 2565 การบันทึกและใช้ประโยชน์ข้อมูลผลตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19ผ่านโปรแกรม Co-Lab 2 PDF icon การบันทึก ATK PCR และใช้ประโยชน์ข้อมูลผลตรวจห.pdf
18 ม.ค. 2565 คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ PDF icon Handbook of Specimen collection 220164.pdf
14 ม.ค. 2565 แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วย LONG COVID PDF icon แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วย Long COVID v.2.1 241264.pdf
14 ม.ค. 2565 แบบประเมิน COVID FREE SETTING ในโรงพยาบาล PDF icon แบบประเมิน Covid Free Setting รพ.pdf
14 ม.ค. 2565 แนวทาง COVID FREE SETTING ในโรงพยาบาล PDF icon แนวทาง COVID Free Setting รพ 301164.pdf
14 ม.ค. 2565 ใบรับรองผลการตรวจATKเชื้อโรคโควิด19 จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข PDF icon ใบรับรองATKเชื้อโรคโควิดจนท สธ. ล่าสด.pdf
14 ม.ค. 2565 ใบรับรองผลการตรวจหาเชื้อโรคโควิด19 ด้วยตนเอง PDF icon ใบรับรองผลตรวจหาเชื้อโรคโควิดด้วยตนเอง.pdf
14 ม.ค. 2565 สปสช.แจ้งปรับปรุงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราจ่ายการให้บริการโรคโควิด 19 ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2565 PDF icon 23.สปสช6.70_ว.7625-29พฤศจิกายน2564 ค่าบริการ.pdf
14 ม.ค. 2565 คู่มือการใช้งาน COC PDF icon คู่มือการใช้งานcoc.pdf