สถานที่:
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเจ้าฉ่า
วันที่ลงประกาศ: 08 เม.ย. 2563

ส่วนที่ 4 ผลงานนวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ ประจำปี 2563
 
ชื่อผลงาน                  ไม้ไผ่ 4.0
ประเภทนวัตกรรม         นวัตกรรมด้านผลิภัณฑ์ (Product Innovation Project)

สถานที่:
วันที่ลงประกาศ: 02 มี.ค. 2563

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายละเอียดการเฝ้าติดตาม ตามลิ้งค์
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php

สถานที่:
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ทอง
วันที่ลงประกาศ: 03 มี.ค. 2563

      

สถานที่:
วัดเกาะ ตำบลบางพลับ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
วันที่ลงประกาศ: 09 ม.ค. 2563

การอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.หมอประจำบ้าน อำเภอโพธิ์ทอง จำนวน 110 คน 

สถานที่:
รพ.สต.รำมะสัก
วันที่ลงประกาศ: 14 มิ.ย. 2562

ชื่อโครงการ เบาะเจลป้องกันแผลกดทับ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นาย ชัยพร    เทียมทอง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
หน่วยงาน        โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรำมะสัก
หลักการและเหตุผล 

สถานที่:
รพ.สต.ทางพระ
วันที่ลงประกาศ: 08 มิ.ย. 2562

นวัตกรรมอิ่มสุข
ที่มา

หน้า

วัน เดือน ปี หัวข้อ ไฟล์
30 มิ.ย. 2566 ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมิถุนายน 2566 PDF icon MOIT 5.2.2 แบบ สขร_1 มิ.ย. 2566.pdf
30 มิ.ย. 2566 ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤษภาคม 2566 PDF icon MOIT 5.2.2 แบบ สขร_1 พ.ค. 2566.pdf
30 มิ.ย. 2566 ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนเมษายน 2566 PDF icon MOIT 5.2.2 แบบ สขร_1 เม.ย. 2566.pdf
30 มิ.ย. 2566 MOIT5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 PDF icon MOIT 5.3.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 3.pdf
20 มิ.ย. 2566 MOIT 8.6 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ PDF icon MOIT 8.6 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์.pdf
20 มิ.ย. 2566 MOIT 8.5 ภาพกิจกรรมโครงการ PDF icon MOIT 8.5 ภาพกิจกรรมโครงการ.pdf
20 มิ.ย. 2566 MOIT 8.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน ฯ PDF icon MOIT 8.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน ฯ.pdf
20 มิ.ย. 2566 MOIT 8.1.2 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมปลุกจิตสำนึก PDF icon MOIT 8.1.2 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมปลุกจิตสำนึก.pdf
20 มิ.ย. 2566 MOIT 8 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง และพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย PDF icon MOIT 8.1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ.pdf
31 มี.ค. 2566 MOIT 13.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน PDF icon MOIT 13.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน.pdf

หน้า

แบบสำรวจ

ท่านพึงพอใจ เนื้อหาส่วนใดของเว็บไซต์ ?