08 มิ.ย. 2563 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน
08 มิ.ย. 2563 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ทอง
01 ก.ค. 2563 ประกาศ มาตรการป้องกันการทุจริต สสอ.โพธิ์ทอง 63
08 มิ.ย. 2563 มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure : SOP)
08 มิ.ย. 2563 คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน
01 ก.ค. 2563 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
08 ม.ค. 2563 แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ปี 2563
01 ก.ค. 2563 ขออนุญาตเผยแพร่รายงานการประชุม คกก. พชอ.
13 ธ.ค. 2562 แบบ สขร_1
01 ก.ค. 2563 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พ.ย. 2562
13 ธ.ค. 2562 แบบฟอร์มการเผยแพร่ ปีงบประมาณ 2563
13 ธ.ค. 2562 ประกาศสป_ว่าด้วยแนวทางตรวจสอบบุคลากร
13 ธ.ค. 2562 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิดปลดประกาศ
13 ธ.ค. 2562 แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ
13 ธ.ค. 2562 หนังสือ สธ_0217.ว3001 ว่าด้วยการป้องกันผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
13 ธ.ค. 2562 แนวทางการปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้างผ่านEGP
13 ธ.ค. 2562 ขออนุญาตเผยแพร่แผนงบประมาณ
13 ธ.ค. 2562 วิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
08 มิ.ย. 2563 มาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง
13 ธ.ค. 2562 ขออนุญาตเผยแพร่คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน

หน้า

วัน เดือน ปี หัวข้อ ไฟล์
15 ก.ย. 2566 MOIT 12.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค PDF icon MOIT 12.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค.pdf
15 ก.ย. 2566 MOIT 12.2 แบบรายงานสรุปผลการกำกับ ติดตามการดำเนินการตามประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน PDF icon MOIT 12.2 แบบรายงานสรุปผลการกำกับ ติดตามการดำเนินการตามประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน.pdf
15 ก.ย. 2566 MOIT 12.1 รายงานการกำกับติดตามและสรุปผลการดำเนินการ PDF icon MOIT 12.1 รายงานการกำกับติดตามและสรุปผลการดำเนินการ.pdf
15 ก.ย. 2566 MOIT 10.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค PDF icon MOIT 10.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค.pdf
15 ก.ย. 2566 MOIT 10 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน PDF icon MOIT 10 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน.pdf
15 ก.ย. 2566 MOIT 5.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค PDF icon MOIT 5.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค .pdf
15 ก.ย. 2566 MOIT 5.2.3 แบบ สขร_1 ก.ย. 2566 PDF icon MOIT 5.2.3 แบบ สขร_1 ก.ย. 2566.pdf
15 ก.ย. 2566 MOIT 5.2.2 แบบ สขร_1 ส.ค. 2566 PDF icon MOIT 5.2.2 แบบ สขร_1 ส.ค. 2566.pdf
15 ก.ย. 2566 MOIT 5.2.1 แบบ สขร_1 ก.ค. 2566 PDF icon MOIT 5.2.1 แบบ สขร_1 ก.ค. 2566.pdf
15 ก.ย. 2566 MOIT 5.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 4 PDF icon MOIT 5.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 4.pdf

หน้า

แบบสำรวจ

ท่านพึงพอใจ เนื้อหาส่วนใดของเว็บไซต์ ?