วัน เดือน ปี หัวข้อ ไฟล์
30 มี.ค. 2566 MOIT 19.1 บันทึกข้อความรับทราบการรายงานรายงานการเรี่ยไร PDF icon MOIT 19.1 บันทึกข้อความรับทราบการรายงานรายงานการเรี่ยไร.pdf
30 มี.ค. 2566 MOIT 15.2.3 คุณธรรม แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค PDF icon MOIT 15.2.3 คุณธรรม แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน.pdf
30 มี.ค. 2566 MOIT 15.2.1 คุณธรรม บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน.docx PDF icon MOIT 15.2.1 คุณธรรม บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน.docx.pdf
30 มี.ค. 2566 MOIT 15.1.3 การทุจริต แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน PDF icon MOIT 15.1.3 การทุจริต แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน.pdf
30 มี.ค. 2566 MOIT 15.1.2 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต PDF icon MOIT 15.1.2 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต.pdf
30 มี.ค. 2566 MOIT 15.1.1 แผนปฏิบัติการป้องกัน บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุด PDF icon MOIT 15.1.1 แผนปฏิบัติการป้องกัน บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุด.pdf
30 มี.ค. 2566 MOIT 14.5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ PDF icon MOIT 14.5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่.pdf
30 มี.ค. 2566 MOIT 14.4 หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติ ฯ PDF icon MOIT 14.4 หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติ ฯ.docx.pdf
30 มี.ค. 2566 MOIT 14.3 ผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปและพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองของเจ้าหน้าที่รัฐ PDF icon MOIT 14.3 ผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปและพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองของเจ้าหน้าที่รัฐ .pdf
30 มี.ค. 2566 MOIT 14.3 ใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ฯ PDF icon MOIT 14.3 ใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ฯ.pdf

หน้า

แบบสำรวจ

ท่านพึงพอใจ เนื้อหาส่วนใดของเว็บไซต์ ?