ข่าวประชาสัมพันธ์ / หนังสือเวียน

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการรักษาพยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาล จังหวัดอ่างทอง ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องความรุนแรงในเด็กและสตรีแก่อาสาสมัครสาธารณสุข จังหวัดอ่างทอง ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด จัดประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานและวางแผนดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

Pages