นายณรงค์ มะยมทอง

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

การอบรมการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยมี นางวิไลลักษณ์ โกมลจันทร์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

วันที่ 21 มีนาคม 2567 นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศงาน โดยมี นายแพทย์ทวีโชค โรจนอารัมภ์กุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน สาธารณสุขอำเภอ ร่วมรับฟังสรุปผลการตรวจราชการ ณ โรงพยาบาลอ่างทอง

วันที่ 15 สิงหาคม 2566
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธษรณสุขจังหวัดอ่างทอ ได้จัดประชุมทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพ จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2567-2570  โดย นายอภิชาติ  มุขประดับ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง 

หน้า