สถานที่:
สสจ.อ่างทอง
วันที่ลงประกาศ: 04 ม.ค. 2555

เชิญชวนผูใจบุญร่วมบุญใหญ่กับเรา ร่วมบริจาค ในโครงการปันสุข คลายทุกข์ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง 274 ชีวิต เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดอ่างทอง เนื่องในมหามงคลเสด็จเฉลิงถวัลยราชสมบัติครบรอบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉ

สถานที่:
สสจ.อ่างทอง
วันที่ลงประกาศ: 04 ม.ค. 2555

สธ.ใช้กายภาพบำบัด เปลี่ยนผู้สูงอายุติดเตียง ติดบ้าน เป็นติดสังคมแทน ทำประโยชน์ให้ชุมชน กระทรวงสาธารณสุข จัดเวทีเรียนรู้ทางกายภาพบำบัด พัฒนาวิชาชีพให้เหมาะสมสังคมไทย รับมือสังคมผู้สูงอายุ ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 โดยเฉพาะกลุ่มติดบ้าน ติ

สถานที่:
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
วันที่ลงประกาศ: 04 ม.ค. 2555

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลา 09.30 น.

หน้า

วัน เดือน ปี หัวข้อ ไฟล์
31 มี.ค. 2566 MOIT 20.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน ฯ PDF icon MOIT 20.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน ฯ.pdf
31 มี.ค. 2566 MOIT 20 1.2 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมปลุกจิตสำนึกสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต ฯ PDF icon MOIT 20 1.2 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมปลุกจิตสำนึกสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต ฯ.pdf
31 มี.ค. 2566 MOIT 20 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ PDF icon MOIT 20 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ.pdf
30 มี.ค. 2566 MOIT 22.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค PDF icon MOIT 22.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค.pdf
30 มี.ค. 2566 MOIT 22.4 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค PDF icon MOIT 22.4 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค.pdf
30 มี.ค. 2566 MOIT 22.3 แจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดฯ PDF icon MOIT 22.3 แจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเ ฯ.pdf
30 มี.ค. 2566 MOIT 22.2 มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ PDF icon MOIT 22.2 มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ.PDF
30 มี.ค. 2566 MOIT 22.1 บันทึกข้อความ มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด ฯ PDF icon MOIT 22.1 บันทึกข้อความ มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด ฯ.pdf
30 มี.ค. 2566 MOIT 19.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ PDF icon MOIT 19.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์.pdf
30 มี.ค. 2566 MOIT 19.2 มีรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญฯ PDF icon MOIT 19.2 มีรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญฯ.pdf

หน้า

แบบสำรวจ

ท่านพึงพอใจ เนื้อหาส่วนใดของเว็บไซต์ ?