ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอไชโย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง โดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอไชโย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข    มาปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัด ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
                   ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหาและเลือกสรร รวมทั้งแบบสัญญาจ้าง พ.ศ.2556 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดประเภท ตำแหน่ง ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

วันที่ประกาศ: 
ศุกร์, ตุลาคม 6, 2023

แบบสำรวจ

ท่านพึงพอใจ เนื้อหาส่วนใดของเว็บไซต์ ?